Cule Là Gì? Nh?ng ?i?u Thú V? V? Bi?t Danh Fan Barcelona

Cule Là Gì? Nh?ng ?i?u Thú V? V? Bi?t Danh Fan Barcelona

“Cule là gì?” s? là m?t t? khóa ??u tiên ???c tìm ki?m n?u b?n là fan c?a ??i bóng Barcelona này. ?ây là danh x?ng mà các c? ??ng viên c?a ??i bóng Barcelona dành g?i nhau. Cùng xichbich3d com tìm hi?u rõ h?n v? ý ngh?a bi?t danh cule này ngay sau ?ây.

Contents

Bi?t danh Cule là gì 

Fan Barcelona g?i là gì? Cules Barcelona hay cule Barcelona chính là danh x?ng ???c các c? ??ng viên yêu thích ??i bóng Tây Ban Nha này. T? Cule b?t ngu?n t? ti?ng Catalan g?n v?i li?n v?i c?m t? “Cul” có ngh?a là cái mông. Hay trong ti?ng Tây Ban Nha có ch? “Culo” c?ng mang ngh?a t??ng t? là cái mông.

Xem thêm: Tr?n Derby Là Gì – Nh?ng Thông Tin Không Ph?i Ai C?ng Bi?t

Ngu?n g?c ra ??i c?a bi?t danh Cule là gì

?a s? các thành viên Cule ??u là ng??i fan x? s? Catalan. S? l??ng fan Barcelona chi?m ??n g?n n?a tri?u ng??i trên th? gi?i. Có nhi?u ng??i nh?n ??nh r?ng, bi?t danh này ?i li?n v?i m?t s? ki?n có th?c. Di?n ra ngay chính trên sân nhà c?a câu l?c b? ?ó là Les Corts.

Ngu?n g?c ra ??i c?a bi?t danh Cule là gì
Ngu?n g?c ra ??i c?a bi?t danh Cule là gì

Vào th?i ?i?m ?y sân v?n ??ng Les Corts ???c m?t thi?t k? m?t cách r?t khác ng??i. ? phía ngoài sân v?n ??ng khi nhìn vào s? th?y mông c?a các khán gi? ? trên khán ?ài. T? ?ó tên Cule này ?ã ra ??i.

Ngoài ra c?ng có m?t s? ý ki?n khác cho r?ng, s? ki?n x?y ra vào n?m 1909 m?i là nguyên nhân chính cho s? ra ??i bi?t danh này. Khi ??i bóng này v?n còn thi ??u t?i m?t sân v?n ??ng ???c t? ch?c v?i quy mô nh?. S? l??ng c?a các c? ??ng viên l?i r?t ?ông d??ng nh? không th? ch?a l??ng ng??i kh?ng l? nh? v?y.

Vì th? hàng ngàn ng??i ph?i ??ng ?? theo dõi tr?n ??u. Th?m chí m?t s? fan hâm m? còn ph?i trèo rào ng?i trên t??ng ?? xem. ?i?u này ?ã t?o nên m?t khung c?nh r?t ??c bi?t. Nh?ng ? bên ngoài khi nhìn vào sân v?n ??ng ch? th?y m?t khung c?nh toàn mông. Và thu?t ng? Cule c?ng b?t ngu?n t? ?ó.

K? t? ?ó cái tên Cule Barcelona luôn ?i li?n v?i nhau. Khi nh?c t?i Cule là ng??i ta s? hi?u ra ngay h? ?ang mu?n nói ??n ??i bóng Barcelona. Khi có d?p g?p nhau, h? hô hào, c? v? h?t mình cho ??i bóng huy?n tho?i này.

Xem thêm: VPF là gì? T?m ?nh H??ng C?a VPF T?i N?n Bóng ?á Vi?t

#ctaText??#  Top 10 các bài hát world cup hay nh?t (c?p nh?t 2021)

Bi?u hi?n c?a m?t Cule là gì

Bi?u hi?n c?a m?t Cule chính hi?u 
Bi?u hi?n c?a m?t Cule chính hi?u

Là m?t Fan Barcelona chính hi?u, b?n c?n ph?i có nh?ng bi?u hi?n d??i ?ây: 

  • Tôn tr?ng c?u th? và fan CLB khác: Cule chân chính là m?t ng??i có v?n hóa và cách ?ng x? l?ch s? v?i các fan, CLB và ng??i hâm m? khác. H? yêu quý Barcelona b?i tài n?ng và s? c?ng hi?n c?a các c?u th? dành cho ??i bóng và ng??i hâm m? h?.
  • Am hi?u bóng ?á: Là m?t Cule ?ích th?c thì ph?i là m?t ng??i am hi?u v? bóng Barcelona. Cule s? không b? sót b?t k? m?t tr?n ??u nào c?a ??i bóng và ??a ra ???c nh?ng nh?n ??nh v? Barcelona.
  • Th??ng xuyên c?p nh?t tin t?c v? Barcelona: Là m?t Cule chân chính ch?c ch?n luôn ph?i c?p nh?t ??y ?? và nhanh chóng các tin t?c c?a Barcelona. Bên c?nh ?ó h? s? ti?n hành trao ??i thông tin v?i nh?ng ng??i hâm m? khác
  • Luôn ?ng h? câu l?c b?: Dù cho câu l?c b? nh? th? nào thì nh?ng Cule luôn ??ng hành và ?ng h?. Dù th?t b?i hay thành công thì v?n luôn dành  tình yêu chân chính cho Barcelona.
  • M?c ?? in logo Barcelona: H? khoác lên mình nh?ng chi?c áo, m?, kính,… in logo c?a ??i bóng ??n t? Tây Ban Nha này. ?i?u ?ó ch?ng t? tình yêu mãnh li?t mà h? dành cho ??i bóng c?a mình là r?t l?n. Cùng v?i ?ó là ni?m t? hào khi mình là fan c?a Barcelona.

L?i k?t

Trên ?ây là m?i thông tin gi?i ?áp th?c m?c cho m?i ng??i v? bi?t danh Cule là gì? N?u b?n là m?t fan cu?ng ?á bóng hay chính fan c?a ??i bóng này thì hãy luôn theo dõi và c? v? tinh th?n cho ??i bóng t?i t? Tây Ban Nha này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *