VPF là gì? T?m ?nh H??ng C?a VPF T?i N?n Bóng ?á Vi?t 

VPF là gì? T?m ?nh H??ng C?a VPF T?i N?n Bóng ?á Vi?t 

VPF là gì? VPF có tên g?i b?ng ti?ng anh là  “The Viet Nam Professional Football Joint Stock Company” . Hay m?t tên g?i khác là Công ty c? ph?n Bóng ?á chuyên nghi?p Vi?t Nam. ?ây là ??n v? chuyên t? ch?c, ?i?u hành và qu?n lý các ho?t ??ng thi ??u bóng ?á chuyên nghi?p t? ch?c ? Vi?t Nam.

Contents

B?i c?nh thành l?p c?a VPF là gì

Kho?ng n?m 2010-2011, bóng ?á Vi?t Nam ?ã r?i vào tình tr?ng kh?ng ho?ng nghiêm tr?ng. Vi?c t? ch?c gi?i vô ??ch qu?c gia theo ki?u truy?n th?ng nay không còn phù h?p n?a. ?i?u ?ó ?ã khi?n quy?n l?i c?a các ??i bóng g?n nh? b? ?e d?a; ch?t l??ng chuyên môn thi ??u ngày càng suy gi?m d?n.

Vào ngày 29/11/2011 t?i tr? s? Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam t?i Hà N?i. ??i di?n VFF và 25 Câu l?c b? bóng ?á chuyên nghi?p ?ã h?p và ??a ra th?ng nh?t ký vào v?n b?n xin c?p phép ho?t ??ng cho VPF. Ngày 7/12/2011, S? K? ho?ch ??u t? Hà N?i ?ã chính th?c trao gi?y phép ho?t ??ng cho VPF.

Xem thêm: Lu?t Cá ?? Bóng ?á ? Vi?t Nam Cùng Nh?ng Thông Tin C?n N?m

T?m quan tr?ng c?a VPF ??i v?i n?n bóng ?á Vi?t Nam

VPF ?óng vai trò r?t quan tr?ng ??i v?i n?n bóng ?á Vi?t Nam. Công ty này ho?t ??ng v?i vai trò qu?n lý, t? ch?c; và ?i?u hành các gi?i ??u bóng ?á chuyên nghi?p t?i Vi?t Nam. Quá trình ho?t ??ng c?a ??n v? này c?ng tuân th? ?úng theo quy ??nh c?a Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam.

T?m quan tr?ng c?a VPF ??i v?i n?n bóng ?á Vi?t Nam 
T?m quan tr?ng c?a VPF ??i v?i n?n bóng ?á Vi?t Nam

VPF hi?n ?ang ho?t ??ng ??c l?p; và ??m b?o m?i ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c t? ch?c các gi?i ??u. Bên c?nh ?ó, VPF c?ng ??m b?o quy?n l?i t?i ?u nh?t cho các ??i bóng; trong  vi?c s?p x?p l?ch thi ??u, ch?n sân ch?i…

Nh? v?y, v?i s? ra ??i c?a t? ch?c VPF ?ã thúc ??y quá trình chuyên nghi?p hóa c?a bóng ?á Vi?t Nam. T? ?ó làm t?ng kh? n?ng h?i nh?p c?a n?n bóng ?á Vi?t Nam v?i n?n bóng ?á th? gi?i.

Xem thêm: Cule Là Gì? Nh?ng ?i?u Thú V? V? Bi?t Danh Fan Barcelona

#ctaText??#  Cule Là Gì? Nh?ng ?i?u Thú V? V? Bi?t Danh Fan Barcelona

S? khác bi?t gi?a VFF và VPF là gì

Có th? th?y s? khác bi?t l?n nh?t gi?a VPF và VFF n?m ? vai trò và quy?n h?n trong nh?ng ho?t ??ng c?a các ??n v? này. N?u VFF n?m gi? quy?n ?i?u hành và t? ch?c qu?n lý c?p cao nh?t c?a môn bóng ?á t?i Vi?t Nam; thì VPF l?i ho?t ??ng theo mô hình qu?n lý c?a m?t doanh nghi?p. 

S? khác bi?t gi?a VFF và VPF là gì
S? khác bi?t gi?a VFF và VPF là gì

Vai trò c?a VFF

Vai trò n?i b?t c?a VFF là qu?n lý, l?p ra k? ho?ch; ??nh h??ng phát tri?n và ?óng góp xây d?ng v? l?nh v?c chuyên môn cho n?n bóng ?á. C? quan này có ch?u trách nhi?m cao nh?t v? m?i ho?t ??ng liên quan ??n gi?i ??u, các ??i tuy?n bóng ?á trong n??c… M?i ho?t ??ng c?a các ??i tuy?n s? ph?i ho?t ??ng theo tôn ch? m?c ?ích ch?u s? giám sát c?a VFF.

Vai trò c?a VPF

Trong khi ?ó VPF l?i ho?t ??ng d??i hình th?c gi?ng nh? m?t doanh nghi?p. Và nhi?m v? tr?ng tâm c?a VPF ?ó chính là ch?u trách nhi?m t? ch?c qu?n lý; và ?i?u hành các gi?i bóng ?á chuyên nghi?p theo ?úng các quy lu?t và quy ??nh hi?n hành c?a VFF.

VPF là gì? VPF là m?t t? ch?c ho?t ??ng ??c l?p nh?m m?c ?ích ??m b?o m?i công tác liên quan t?i t? ch?c gi?i ??u. Hay gi?i quy?t m?i v?n ?? liên quan ??n quy?n l?i c?a c?u th? trong m?i ??i bóng khi tham d? gi?i. Nói cách khác thì VPF ch?u trách nhi?m vi?c s?p x?p l?ch thi ??u; và ch?n n?i t? ch?c c?a m?i gi?i.

Ngoài ra, s? ra ??i c?a VPF v?i m?c ?ích chính là nh?m thúc ??y n?n bóng ?á Vi?t Nam phát tri?n h?n. T? ?ó t?o m?t b??c ngo?t m?i; ti?n lên chuyên nghi?p hóa và h?i nh?p hóa v?i n?n bóng ?á toàn c?u.

L?i k?t

Trên ?ây là nh?ng thông tin XB3D gi?i ?áp cho câu h?i VPF là gì; và vai trò c?a VPF ??i v?i n?n bóng ?á Vi?t Nam. Hãy là m?t ng??i hâm m? có hi?u bi?t và luôn ?ng h? cho n?n bóng ?á n??c nhà.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *