VPF là gì? Quá trình hình thành và vai trò v?i bóng ?á Vi?t

VPF là gì?

VPF ?ã ???c ra ??i ?? t? ch?c và ?i?u hành các gi?i ??u bóng ?á trong n??c. Nhi?u b?n v?n còn l?m l?n gi?a VPF và VFF. Bài vi?t sau ?ây XichBich3D s? gi?i ?áp t?t c? các thông tin v? t? ch?c này.

Contents

VPF là gì?

VPF là công ty c? ph?n bóng ?á chuyên nghi?p Vi?t Nam. VPF ???c vi?t ??y ?? là The Viet Nam Professional Football Join stock Company. VPF t? ch?c ho?t ??ng nh? m?t doanh nghi?p c? ph?n. Ho?t ??ng d??i s? qu?n lý c?a VFF (liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam) v?i m?c ?ích t? ch?c, qu?n lý c?ng nh? ?i?u hành các gi?i ??u ???c t? ch?c trong n??c.

Vai trò c?a VPF

VPF ho?t ??ng v?i vai trò là m?t doanh nghi?p ???c c?p phép ??ng ra t? ch?c và qu?n lý các gi?i bóng ?á chuyên nghi?p trên c? n??c ta. D??i s? giám sát c?a VFF và theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

Tr??c khi có s? ra ??i c?a VPF m?i s? qu?n lý bóng ?á ??u thu?c quy?n VFF. Trong quá trình qu?n lý VFF có nhi?u v?n ?? ch?a ???c th?a ?áng và gây ra m?t s? b?c xúc c?a các câu l?c b? trong n??c.

Nh?ng v?n ?? này không ???c gi?i quy?t m?t cách c? th? và rõ ràng. Chính vì v?y nh?ng công ty có ?nh h??ng ??n các gi?i ??u ?ã hình thành nên VPF. VPF ra ??i là m?t ??n ??c l?p.

#ctaText??#  M?o ch?i bóng ?á ?o luôn th?ng t? lão làng cá c??c

Trong VPF nh?ng ng??i qu?n lý câu l?c b? hay các ông b?u s? có ti?ng nói và có quy?n tham gia góp ý. Nh? v?y VFF c?ng không th? t? ý và ??a ra m?i quy?t ??nh nh? tr??c ?ây. ?i?u này tránh gây ra tình tr?ng thi?u công b?ng và b?c xúc cho các câu l?c b?.

?? công b?ng và minh b?ch VPF ?ã t? ch?c m?i th? vô cùng rõ ràng và b?u c? m?t cách dân ch?, công khai.

M?i ho?t ??ng ??u c?n thông qua bi?u quy?t. Thành ph?n lãnh ??o c?a VPF bao g?m: H?i ??ng qu?n tr?, ch? t?ch, phó ch? t?ch, ?y viên, tr??ng ban ki?m soát, thành viên ban ki?m soát, t?ng giám ??c, phó t?ng giám ??c, ban t? ch?c gi?i.

T? ch?c VPF ra ??i là b??c phát tri?n m?i cho n?n bóng ?á Vi?t Nam. Chúng ta s? có ???c s? qu?n lý chuyên nghi?p và công b?ng h?n. Thúc ??y phát tri?n và h?i nh?p v?i bóng ?á th? gi?i. Tuy nhiên, ?? làm t?t vai trò c?a mình VPF c?n c? g?ng và n? l?c h?n n?a.

VPF vs VFF

Quá trình hình thành VPF

Trong th?i ?i?m vào nh?ng n?m 2010 ??n n?m 2011 bóng ?á c?a chúng ta r?i vào tình tr?ng kh?ng ho?ng. Cách t? ch?c c?a VFF ??a ra ?ã g?p nhi?u b?t c?p. Ph??ng th?c t? ch?c truy?n th?ng không theo k?p các n??c mà không phù h?p v?i hoàn c?nh phát tri?n.

#ctaText??#  Tài x?u 2 1/4 là sao? Kinh nghi?m Tài x?u bóng ?á hi?u qu?

?i?u này d?n ??n tình tr?ng các ??i bóng b? ?nh h??ng ??n quy?n l?i, tính công b?ng c?ng nh? thi?u ?i chuyên môn, ch?t l??ng.

?? gi?i quy?t tình tr?ng này liên ?oàn bóng ?á và 25 câu l?c b? trong c? n??c ti?n hành h?p t?i Hà N?i vào ngày 29 tháng 11 n?m 2011. Cu?c h?p ?ã ??a ra ph??ng án gi?i quy?t b?ng cách thành l?p VPF. VPF ???c t? ch?c và thành l?p lên ??n s? v?n 30 t? ??ng.

Liên ?oàn bóng ?á Vi?t Nam có 35.4% và là c? ?ông l?n nh?t c?a công ty này. Còn có 14 câu l?c b? trong n??c ?óng góp 54.6% và 10% còn l?i do 10 câu l?c b? tham gia vào gi?i qu?c gia. ?ây ???c coi là s? ki?n h?p ??i c? ?ông c?a VPF. T? ?ó VPF ???c chính th?c thành l?p và ho?t ??ng thông qua phê duy?t c?a s? k? ho?ch và ??u t? Hà N?i.

Bài vi?t trên chúng tôi ?ã gi?i ?áp cho b?n bi?t VPF là gì? Quá trình hình thành và vai trò c?a t? ch?c này ??i v?i bóng ?á Vi?t Nam. Hy v?ng v?i nh?ng thông tin trên s? cung c?p cho b?n thêm nhi?u ki?n th?c v? t?p ?oàn này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *