Xích Bích 3D – Game Mobile, Game Online Hay

Xích Bích 3D (Tower Defense) là game online trên di ??ng n?i ti?ng nh?t hi?n nay. Xích Bích 3D ???c các nhà làm game sáng tác và xây d?ng d?a trên b? ti?u thuy?t Tam Qu?c Di?n Ngh?a C?a Trung Qu?c. Trò ch?i l?y b?i c?nh Tam Qu?c phân tranh khá quen thu?c v?i anh em mê dòng game này. Xích Bích 3D gây ???c ti?ng vang khá l?n t?i th? tr??ng Trung Qu?c, Hàn Qu?c, và Vi?t Nam.

Gi?i thi?u Game Xích Bích 3D

Xích Bích 3D ?ã ra m?t phiên b?n Close Beta ? Vi?t Nam vào ngày 27/4/2017. Xích Bích 3D nh?n ???c s? l??ng ng??i ch?i c?c k? ?ông ??o, nh? vào gameplay th? thành theo phong cách Tam Qu?c, gi?ng ki?u c?a Võ Lâm Truy?n K?.

gi?i thi?u game Xích Bích 3D

Các mãnh t??ng s? ? c? ??nh trong 1 tr? tháp, các t??ng này v?n mang ??m hình d?ng 3D quen thu?c c?a dòng game Tam Qu?c. Tuy nhiên m?t s? t??ng l?ch s? ??c bi?t có th? t? do di chuy?n ra ngoài thành c?a mình ?? ch?n ??ch t? xa, ho?c làm cho suy y?u s?c m?nh c?a k? ??ch.

Xích Bích 3D có chi?n thu?t ch?i khá hay d?a theo binh pháp Tam Qu?c Chí. Game có ??i hình chu?n g?m 8 t??ng th? thành, và có t?i 15 v? trí th? thành cho các t??ng này. Cách này giúp ng??i ch?i có nhi?u s? l?a ch?n s?p x?p ??i hình khác nhay, giúp cho th? trên thiên bi?n v?n hóa h?n r?t nhi?u, làm game ?? nhàm chán.

T?i game Xích Bích 3D ? ?âu?

  • Link T?i game Xích Bích 3D trên Google Play
  • Link T?i Game Xích Bích 3D trên Apple Store

Xích Bích 3D ?ã làm m?a làm gió trên th? tr??ng game tr?c tuy?n Vi?t Nam nhi?u n?m qua. Hy v?ng b?n s? có nh?ng giây phút tr?i nghi?m tuy?t v?i, và nh?n giftcode game Xích Bích 3D siêu giá tr? nhé.

N?u b?n ?am mê game, hãy xem thêm các tin t?c game bên d??i nhé: